Industrie

Deelname aan het JSF-programma en het ontwikkelen van de JSF kost de Staat geld in de vorm van investeringskosten. Daar staat tegenover dat het orders voor de Nederlandse industrie oplevert en dus werkgelegenheid en technische kennis. De industrie betaalt mee aan de investeringskosten in de vorm van afdrachten.

Deelname aan het ontwikkelen van de JSF vergt aanzienlijke investeringen van de Staat. Investeringen die niet gedaan hoeven worden, als de JSF als bestaand vliegtuig ‘van de plank’ wordt gekocht. Het kabinet zag echter in 2002 de voordelen van deelname voor de Nederlandse luchtvaartindustrie Als Nederland partner in het JSF-programma zou worden, zouden Nederlandse bedrijven immers orders ontvangen. Deze orders leveren werkgelegenheid en technische kennis op voor Nederlandse bedrijven, die weer tot orders van andere partijen kunnen leiden.

Afdrachten industrie

De Staat en de industrie spraken in 2002 af dat de bedrijven die orders ontvangen door de Nederlandse deelname aan het JSF-programma, een financiële bijdrage leveren. Op die manier betalen zij de meerkosten terug die de Staat maakt voor deelname aan de ontwikkeling van de JSF. Uitgangspunt was dat de Staat niet duurder uit wilde zijn bij deelname aan de JSF-ontwikkelfase dan wanneer de JSF als bestaand jachtvliegtuig zou worden gekocht.

De afspraken voor de afdrachten van JSF-orders zijn in 2002 vastgelegd in de Medefinancieringsovereenkomst. Sindsdien betalen de Nederlandse bedrijven die JSF-orders binnenhalen, per order een percentage van de omzet af aan de Staat. De minister van Economische Zaken (EZ) meldt de afdrachten jaarlijks aan de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage.

In 2010 zijn aanvullende afspraken gemaakt op de Medefinancieringsovereenkomst. Sindsdien hoeft de industrie minder bij te dragen aan de investeringskosten van de Staat. In 2015 is overleg gevoerd tussen de industrie en de minister van EZ over een andere inrichting van de afdrachten.

Orders JSF-programma

De Staat en de industrie houden ook bij hoeveel orders het JSF-programma voor de Nederlandse bedrijven heeft opgeleverd. Naast de melding van de afdrachten staat ook deze informatie in de voortgangsrapportage. Bovendien houdt het ministerie op een kaart van Nederland bij waar de bedrijven zijn gevestigd die orders ontvangen uit het JSF-programma.

Gevolgen uitstappen JSF

De Algemene Rekenkamer onderzocht in het najaar van 2012, op verzoek van de minister van Defensie, de gevolgen voor de Staat van uitstappen uit het JSF-programma. Tegelijkertijd liet de minister van EZ onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen voor de industrie als Nederland deels of helemaal uit het JSF-programma stapt.