JSF exploitatie

De aanschaf van de JSF betekent dat Nederland kosten moet maken om het toestel te gebruiken en te onderhouden. Het Ministerie van Defensie voert jaarlijks berekeningen uit om deze exploitatiekosten voor Nederland te ramen. Hoe is de raming opgebouwd?

Jaarlijkse exploitatiekosten JSF

De exploitatiekosten van de JSF zijn kosten die het Ministerie van Defensie maakt voor het directe gebruik van de toestellen en voor de instandhouding ervan. De kosten bestaan onder andere uit:

  • brandstof voor de toestellen;
  • opleidingen en dienstverbanden van piloten en onderhoudspersoneel;
  • reserveonderdelen;
  • stapsgewijze verbeteringen aan het toestel gedurende de levensduur.

Begrensd budget

Het kabinet heeft in 2013 afgesproken dat de exploitatie van de JSF niet duurder mag zijn dan de exploitatiekosten van de F-16 in dat jaar. Die bedroegen toen per jaar € 270 miljoen. Het bedrag wordt jaarlijks alleen aangepast voor inflatie, maar niet voor bijvoorbeeld valutakoerswijzigingen. Defensie bovendien in het bedrag een risicoreserve aanhouden voor tegenvallers. Die risicoreserve is in 2013 bepaald op 10% van het jaarlijkse exploitatiebudget. 

Nog slechts raming

Het is mogelijk dat de exploitatiekosten van de JSF te laag zijn ingeschat, want er zitten nog veel onzekerheden in. Volgens de voortgangsrapportages kunnen deze kosten nu nog niet met grote nauwkeurigheid worden voorspeld. De ramingen zullen wel nauwkeuriger worden, naarmate er meer met het toestel is gevlogen. Vanwege de onzekerheden is er in de raming een risicoreserve opgenomen.

Overheveling

In 2013 bleek dat het jaarlijks exploitatiebudget te klein was voor 37 toestellen. Van het investeringsbudget bleef echter voor dat aantal toestellen nog een aanzienlijk bedrag over.  Er is daarom besloten om een deel van het investeringsbudget over te hevelen naar het jaarlijkse exploitatiebudget. Dat mag dus boven de grens van € 270 miljoen per jaar uitkomen.

We geven hieronder in een grafiek een uitsplitsing weer van de jaarlijkse exploitatiekosten van de JSF.  De grafiek toont de verhoudingen tussen de verschillende posten. 

Jaarlijkse exploitatiekosten JSF

Jaarlijkse exploitatiekosten JSF

In de in september 2014 verschenen Jaarrapportage 2013 wijzigde het Ministerie van Defensie de uitsplitsing van de geraamde kosten. Wij hadden tot dan toe de kostenreeksen volgens de door Defensie gehanteerde uitsplitsing in dit webdossier opgenomen. Door de veranderde uitsplitsing sloten de reeksen in ons webdossier van na 2014 niet meer aan op die ervoor. Omdat de kostenramingen sowieso in de voortgangsrapportages van Defensie staan, nemen wij deze cijferreeksen niet meer op in dit webdossier.

De grafiek met de uitgesplitste exploitatiekosten geeft een indruk van de verhouding tussen verschillende kostenonderdelen. De precieze bedragen staan jaarlijks in de voortgangsrapportages van het ministerie.

De grafiek is gemaakt op basis van de raming in 2015 voor 37 toestellen, een plandollarkoers, van $ 1,- = € 0,8850, prijspeil 2015 en een btw-percentage van 21%.